PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN

                                   

1. Phương thức xét tuyển

2. Thời gian xét tuyển

* Đợt bổ sung (nếu có): Sẽ thông báo trên website của Trường tại địa chỉ: www.yersin.edu.vn

Đăng ký để được tư vấn